Thông tin cần biết thêm về sản phẩm Viên Uống Bảo Vệ Sức Khỏe COMPOUND P

  • Thông tin mô tả sản phẩm Dong In Dang Jeoksong Compound P

>> Xem tiếp

 

C�ng ty Dong In Dang x�y d?ng h? th?ng t? v?n song ph??ng v?i hai m?c ti�u : nghi�n c?u c�c lo?i b?nh kinh ni�n c�ng v?i b?o v? v� n�ng cao s?c kho? cho c?ng ??ng. L� h?u th�n c?a b?nh vi?n ?�ng y (oriental hospital) ???c th�nh l?p ng�y 20 th�ng 07 n?m 1991, nh?m m?c ?�ch k�ch ho?t c�c b?nh vi?n l�o khoa, ch?a c�c ch?ng b?nh kinh ni�n, ch?ng phong, ?au v� lo?i b?nh u kh�ng ch?a ???c, v?i 17 n?m ph?c v? b?nh vi?n ?�ng y Dongindang v� nghi�n c?u nhi?u v? c�c lo?i thu?c nh? th�ng ??, n?m linh ch�, c�t c�nh tr??ng sinh v..v.. C�ng v?i c�c nghi�n c?u v� kinh nghi?m t�ch l?y h?n 20 n?m ?� t?o ra nhi?u th�nh t?u ch�nh c?a Ti?n s? Kim Kwan Ho.Gi?i thi?u nh?ng th?c ph?m ch?c n?ng - b? sung s?c kho? an to�n nh?t v� hi?u qu? nh?t cho ng??i ti�u d�ng trong n??c c?ng nh? ng??i ti�u d�ng ? n??c ngo�i, c�ng ty th?c ph?m ch?c n?ng Dongindang ?� ???c th�nh l?p v�o ng�y 04 th�ng 01 n?m 2011.


N?u n�i m?c ti�u c?a b?nh vi?n Y h?c Ph??ng ?�ng l� ?i?u tr? cho b?nh nh�n, th� c�ng ty th?c ph?m ch?c n?ng Dongindang m?c ti�u ch�nh l� ph�ng ch?ng b?nh cho c?ng ??ng. H?n n?a c�ng ty th?c ph?m ch?c n?ng Dongindang c�ng v?i b�c s? Kim Kwan Ho hi?n nay ?� c� h?n 20 d? �n s�ng ch? ???c c?p phép, v� ?ang c� quy?n s? h?u tr� tu? h?n 70 s?n ph?m quy?n th??ng hi?u, c�ng v?i nhi?u s?n ph?m kh�c ?ang ???c khai th�c.


Ch�ng t�i tin r?ng t�nh tr?ng suy nh??c c? th? kh�ng di?n ra m?t c�ch t? t?, n� x?y ra khi s?c kh?e c?a ch�ng ta ?� ??n m?c b�o ??ng kh?n c?p, v� m?c ?�ch ng?n ng?a nh?ng tr??ng h?p nh? v?y Donginthang Co., Ltd ?� t?n t?i.


Mahatma Gandi c� c�u "? ?�u c� t�nh y�u ? ?� c� s? s?ng", v� "nh?t ???c l�ng ng??i tr?i c?ng gi�p " nh? M?nh T? n�i, c�ng ty Dongindang s? l�m h?t s?c m�nh ?? kh�ng ?�nh m?t ?i t�nh y�u ??i v?i con ng??i, v� s? lu�n th�ch ?ng v?i nh?ng thay ??i trong th? gi?i ?? gi? ???c t�nh y�u th??ng ?�.

Sản phẩm đáng quan tâm